เตาเบ๊บซี : สุดยอดเตาพลังงานมวลชีวภาพ ทำ 1 ได้ถึง 4

จากภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ ประยุกต์มาเป็นเตาเบ๊บซี สุดยอดเตาพลังงานมวลชีวภาพระดับครัวเรือน นำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ร่วงหล่น มาผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนเศษพืชแห้งให้กลายเป็นแก๊สหุงต้ม ได้ถ่านชีวภาพ “ไบโอชาร์” ใช้ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและยังเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดโลกร้อนจากภาวะก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

Read more

รับข้อเสนอการวิจัยด้าน Biofuel Production

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยปีงบประมาณ 2557 แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยการวิจัยด้าน Biomass Energy เน้นด้าน Biofuel Production 1) กระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 2) กระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส โดยการ Technological Assessement หากท่านสนใจ

Read more