ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาด้านชีวมวลและพลังงาน “KU Biomass to Energy”

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการสัมมนาด้านชีวมวลและพลังงาน “KU Biomass to Energy” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยรับเกียรติจาก Professor Yoshikawa จาก Tokyo Institute of Technology

Read more

การสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนา โครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (Biomass to Energy and Biochar Community: BEBC) เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ด้านการจัดการชีวมวล เพื่อสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ (low carbon community) โดยนำเสนอการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

Read more