บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์

บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ จาก : ประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 1. SEM Micrograph – Biological Science ได้รับ 2 รางวัล คือ – รางวัล Second

Read more