สวพ.มก. จัดประชุมโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก จัดประชุมโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ Biomass to Energy and Biochar Community (BEBC) ซึ่งประชุมระหว่างคณะทำงาน กับบริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Read more