เตาไร้ควันปรับระดับความร้อน

อาจารย์ ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ และคณะ
ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 098-742-4629 E-mail: Nuchpravee.l@ku.th

Read more