ดร.นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award

ดร.นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award จาการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science

Read more