การสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนา โครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (Biomass to Energy and Biochar Community: BEBC) เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ด้านการจัดการชีวมวล เพื่อสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ (low carbon community) โดยนำเสนอการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก จัดประชุมโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ Biomass to Energy and Biochar Community (BEBC) ซึ่งประชุมระหว่างคณะทำงาน กับบริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Read more