แอปพลิเคชั่น นิล 4.0 เวอร์ชั่น 2

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

Read more

Application EVO: Eucalyptus Valuechain Optimization “ไม้ยูคาหนึ่งต้น ตัดอย่างไรให้ได้มูลค่าสูงสุด”

ผศ.ดร .นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
โทร. 0-2579-01699 ต่อ 206 E-mail: ffornrm@ku.ac.th

Read more

Cow’Zise แอปพลิเคชั่นคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ

นายพีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-725-2969 E-mail: fagrpyn@ku.ac.th

Read more

Application ช่วยตัดสินใจขายไม้ยูคาลิปตัสให้ได้มูลค่าสูงสุด

ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

IoT Gas Watch : นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษ

มีคนจำนวนมากต้องเสียชีวิตจากกรณีแก๊สพิษรั่วไหลหรือสูดดมแก๊สพิษโดยไม่รู้ตัว ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อก๊าซชีวภาพ รวมถึงการเสียชีวิตขณะหลับในรถ ตลอดจนการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่ติดค้างอยู่ในรถ ซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมที่ส่งผลให้นักวิจัยไทยคนหนึ่งพยายามคิดค้นวัตกรรมใช้ป้องกันเหตุดังกล่าว กระทั่งสำเร็จเป็นนาฬิกาออนไลน์ที่สามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ทีมนักวิจัยจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์ที่เคยออกแบบแล้วมาดัดแปลงด้วยการนำระบบเซนเซอร์ไปใช้ในการตรวจจับก๊าซพิษ ออกมาในรูปนาฬิกาข้อมือที่ใช้งานง่าย เรียกว่า “IoT Gas Watch”  หรือ “นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์  ” ซึ่งนอกจากเป็นนาฬิกาบอกเวลาทั่วไปแล้ว ยังทำงานตรวจจับก๊าซพิษต่างๆ ได้อาทิ

Read more

แอปพลิเคชั่นสำหรับจัดการโรคกุ้งทะเล (Shrimp Dis)

รศ.ดร.วราห์ เทหาหุดี รศ.ดร.นิติ ชูเชิด และ
นายรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / ภาควิชาชีววิทยาประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

application การปลูกข้าว Rice สาระ

application การปลูกข้าว Rice สาระ ถอดเนื้อหาจากหนังสือ “การปลูกข้าว” มาพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่นใน Smart Phone ที่ใช้ระบบ Android เพื่อเป็นคู่มีอ้างอิงข้อมูลการปลูกข้าวสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งยังได้พัฒนาส่วนสำหรับบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนาของชาวนา ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบกำไรขาดทุนได้ทันที ทำให้สามารถวางแผนการผลิตข้าวทั้งในฤดูปลูกหรือฤดูถัดไปได้ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

Read more