แอปพลิเคชั่นสำหรับประเมินคะแนนร่างกายของแม่โคนมด้วยระบบ AI

พีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6725-2969

Read more

เครื่องนับจานวนลูกปลาด้วยปัญญาประดิษฐ์

ผศ.ดร.ธนา ชีพสมทรงศูนย์
นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ กำแพงแสน 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-2369-2992

Read more

Top-of-line corrosion via physics-guided machine learning: A methodology integrating field data with theoretical models

ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 096-4451-330 E-mail: fengynh@ku.ac.th

Read more

MeatX ระบบประเมินคุณภาพเนื้อโคจากภาพถ่าย

รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และ ดร.ดนัย จัตวา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติขอเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI และร่วมงานสัมมนา “AgTech AI Concert”

สนช. สร้างเครือข่าย AGTECH.AI เพื่อเชื่อมโยงบุคคลากร ผู้มีองค์ความรู้ในการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสำหรับภาคเกษตรไทย ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) เริ่มมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวงการ เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ จึงช่วยแก้ปัญหาที่เคยยุ่งยาก ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย (Agriculture Transformation) สร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีการใช้ Deep

Read more