รู้เกษตร – Agri Pro

รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะนักวิจัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: taneesree@yahoo.com

Read more

รู้เกษตร – Agri Pro แอปพลิเคชันเพื่อการวางแผนการผลิตพืช/เลี้ยงสัตว์

Agri Pro ช่วยวางแผนการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ พร้อมข้อมูลสภาพอากาศชุดดิน และราคาสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจการผลิตมีกำหนดขอบเขตฟาร์มบนแผนที่เพื่อคำนวนเป็นพื้นที่จริง สร้างแผนการผลิต บันทึกรายการกิจกรรมต่างๆ บันทึกรายรับ-จ่ายสรุปเป็นโปรไฟล์ของการผลิตแต่ละครั้ง ข้อมูลการผลิตสามารถสร้างเป็น QR Code แชร์ให้ผู้สนใจและส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อการอัพเดทการผลิตของเกษตรกร รวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร (Agri-big data) หลักการทำงาน 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Androids หรือ

Read more