ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทโคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและการตรวจสอบตัวอย่าง แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่เข้าอบรม ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00

Read more