เปิดให้บริการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Open Access ในวารสารสำนักพิมพ์ ACM และ ACS ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือภายใต้เงื่อนไขของสำนักพิมพ์

ด้วยสำนักหอสมุด มก. ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้บริการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย มก. ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยลงในบทความประเภท Open Access ภายใต้มหาวิทยาลัยและสถาบัน 78 แห่งในสังกัด สป.อว. ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือภายใต้เงื่อนไขของสำนักพิมพ์ ดังนี้ Association

Read more