โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 อะตอมมิคสเปกโตรโฟโตเมตรีเป็นเทคนิคการทำปริมาณวิเคราะห์ธาตุและโลหะหนักที่ได้รับความนิยมและใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะเป็นเทคนิคที่ให้ความถูกต้องและความไวในการทดสอบสูง สามารถวัดได้ถึงแม้ธาตุที่วิเคราะห์จะมีความเข้มข้นต่ำและใช้วิเคราะห์ธาตุต่างๆ ได้มากกว่า 60 ชนิดด้วยหลักการการดูดกลืน (Absorption) หรือการคายคลื่นแสง (Emission)

Read more