แอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service

  เป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการยกระดับวิธีการทำงานภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย โดย Platform นี้จะช่วยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การตรวจประเมิน การรายงานผล เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรมีมาตรฐานและรองรับการส่งออก โดยการรวบรวมข้อมูลในภาคสนามด้วยอุปกรณ์พกพา เช่น smart phone เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ในเบื้องต้นและสามารถให้คำแนะนำแบบ RealTime ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

2in1 GAP : Platform Service

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more