เอกสารประกอบเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559

เอกสารหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ข้อปฏิบัติในการเสนอข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการวิจัย (Research Project) แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) [Download] คำชี้แจง [Download]

Read more

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559

ด้วยถึงกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559 (รวมทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี) ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย

Read more