สวพ.มก. ต้อนรับคณะอาจารย์ คณะทำงานในหน่วยจัดการงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วางแผนที่จะพัฒนาศักยภาพอาจารย์ภายในคณะทำงานหน่วยจัดการงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่จะพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย และการพัฒนาความสามารถด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการขึ้น อาจารย์ซึ่งเป็นคณะทำงานในหน่วยจัดการงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2

Read more