อ้อยกำแพงแสน 00-105 โดย รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

อ้อยกำแพงแสน 00-105 เนื้ออ้อยตัน แข็งมาก ทนแล้ง ทนน้ำดี ทรงกอแคบต้านทานการหกล้มดี เมื่อได้น้ำฝนต้นฤดูจะโตเร็วมาก ออกดอกที่อายุมากๆ 14 เดือนขึ้นไป ) มีความหวาน 13 ซีซีเอส และ 12 ซีซีเอส ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3428-1671

Read more