เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล

อ.ดร. นราธิป สุจินดา 
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08-2559-2999 

Read more

เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนัก

โดย ผศ.ดร.ทองใส จำนงการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา

Read more

กำจัดโลหะหนักด้วยไฮโดรเจลจากฟางข้าว

ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย อาจารย์ประจำจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล จากภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการดูดซับโลหะหนักสำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม เป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟางข้าวที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกด้วย

Read more