ต้นแบบรถขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ด้วยระบบไฮดรอลิก

รศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1922-4525

Read more

เครื่องอัดกระถางเพาะชำจากวัสดุผักตบชวาด้วยระบบไฮดรอลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรต กุญชร ณ อยุธยา และอาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.09-1021-9191

Read more