การทำให้รำข้าวคงตัวในกระบวนการสกัดน้ำมันรำข้าว

ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการศึกษากระบวนการใช้ความร้อนในการทำให้รำข้าวคงตัว โดยศึกษาสภาวะการอบแห้งรำข้าวแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่งเปรียบเทียบกับแบบอากาศร้อนในการอบแห้งที่มีต่อคุณภาพของรำข้าว ศึกษาผลของเทคนิคและอุณหภูมิในการอบแห้งที่มีผลต่อจลพลศาสตร์การอบแห้งและความคงตัวของรำข้าวหลังการอบแห้ง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของรำข้าวอบแห้งระหว่างการเก็บรักษา โดยใช้รำข้าวหอมมะลิ 105 จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

Read more