ไส้กรอกปลาอิมัลชัน

ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์ และดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร จากภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการผลิตไส้กรอกปลาอิมัลชันที่เตรียมโดยใช้น้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์แทนที่น้ำมันถั่วเหลือง

Read more

ไส้กรอกปลาเสริมอินูลิน

จากแนวคิดดังกล่าว ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ผลของอินูลินที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชั่นและคุณภาพทางเคมี กายภาพ ในเนื้อปลาบด และนำมาประยุกต์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาเสริมอินูลิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและวิถีการของผู้คนในยุคปัจจุบัน

Read more