เครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบไร้สาย

รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบไร้สาย

รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

กับดักแมลงด้วยแสงไฟไร้สาย โดย ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช

กับดักแมลงด้วยแสงไฟไร้สาย ช่วยลดการใช้สารเคมี สามารถเคลื่อนย้ายได้ ราคาถูก ติดต่อได้ที่ ภาควิชาโรคพืช โทร.0-2579-0113 ต่อ 1296
ผลงานวิจัย โดย ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more