จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Healthy Seed Cane Process แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

สวพ.มก. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Healthy Seed Cane Process แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนา และขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555          ระหว่างวันที่ 18 มกราคม

Read more