โดรนเพื่อการเกษตร

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more

การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ที่ไร่สุวรรณฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more

สวพ.มก. ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการวิจัย “การปรับปรุงพันธุ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวโพดในฤดูแล้ง” ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวโพดในฤดูแล้ง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 

Read more

ข้าวโพด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

1.โครงการวิจัย ณ ไร่สุวรรณ จุดเริ่มต้นงานวิจัยและแหล่งสร้างนักวิจัยพืชไร่ มก.           พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ กรมกสิกรรม(กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน) และมูลนิธร็อกกี้เฟลเลอร์ได้จัดตั้งโครงการประสานงานปรับปรุงการผลิตข้าวโพด(Co-ordination Project for Corn Improvement

Read more