การศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง

อาจารย์กิติพงศ์ ตั้งกิจ และคณะ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-828-9150 E-mail: fforkpt@ku.ac.th

Read more

อุปกรณ์ตรวจสอบ การเจาะไม้สักของหนอนผีเสื้อ ด้วยเทคนิคชีวอะคูสติกอีมิสชั่น

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2561-3482
E-mai: agrpyp@ku.ac.th

Read more

การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบการเจาะไม้สักของหนอนผีเสื้อด้วยเทคนิคชีวอะคูสติกอีมิสชั่น

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชา เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2561-3482 E-mail: agrpyp@ku.ac.th

Read more

ระบบ RFID เพื่อการจัดการสวนป่าสักเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริดร. พรเทพ เหมือนพงษ์อ.กิติพงศ์ ตั้งกิจคณะวนศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์โทร  02-5790169

Read more

ประชุมระดมสมองพัฒนาแผนงานวิจัย “Precision Forestry” ไม้สัก โดยสถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมระดมสมองพัฒนาแผนงานวิจัย “Precision Forestry” ไม้สัก ร่วมกันระหว่างนักวิจัยคณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร และภาคเอกชน โดยหลักๆแล้วมีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ การพัฒนาโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้อัจฉริยะ เทคโนโลยีอารักขาสวนป่าสัก (วัชพืชโรคแมลง) การจัดทำและพัฒนาข้อมูลพันธุกรรมไม้สักพันธุ์ดี SiamTeak Application

Read more

การดูดซับสีย้อมของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเศษไม้

นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำการทดลองนำเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งของสวนป่า มาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ โดยเปรียบเทียบถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไม้สนและไม้สักในประเทศไทย เปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้จากเศษไม้ไม้สนและไม้สักกับสีย้อมรีแอคทีฟ (Reactive dyes) พร้อมกับหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับของถ่านกัมมันต์ โดยใช้วิธีการหาพื้นผิวตอบสนอง

Read more