ไม้กฤษณา ไม้เศรษฐกิจเพื่อเกษตรกร

ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-8295-6196

Read more

ไม้กฤษณา ไม้เศรษฐกิจ

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-932-0657
E-mail: rdispk@ku.ac.th

Read more

ไม้กฤษณา ไม้เศรษฐกิจอันทรงคุณค่า

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-932-0657
E-mail: rdispk@ku.ac.th

Read more

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 สาขาเกษตรศาสตร์เเละชีววิทยา

  ผลงานเรื่อง  วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย จาก สภาวิจัยเเห่งชาติ  คณะผู้วิจัย รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี) น.ส.ศลิษา สุวรรณภักดิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) -> รายละเอียด

Read more