ไผ่ลูกผสมสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ไผ่ลูกผสมสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว และคณะ
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่”

เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร วัตถุดิบ ที่อยู่อาศัยและแม้กระทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านยารักษาโรค

Read more