เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลแบบเร็วและไร้สารเคมี

ดร.ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: krairuek.eng@ku.ac.th

Read more

เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลแบบเร็วและไร้สารเคมี

ดร.ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mnail: krairuek.eng@ku.ac.th

Read more

ตัวเร่งของแข็งเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดว่าหากเปลี่ยนมาใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งจะลดปัญหาในเรื่องน้ำเสียที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ นอกจากนั้นยังพบว่าประเทศไทยมีแหล่งปูนขาวที่ผลิตเป็นการค้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งปูนขาวเหล่านี้จะถูกนำมาเผาเพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแคลเซียมออกไซด์โดยปูนขาวที่เผาแล้วจะเรียกว่า ปูนสุก (Quick lime)

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง เมล็ดมะเยาหิน วัตถุดิบทางเลือกของการผลิตไบโอดีเซล

มะเยาหินจึงเป็นพืชพลังงานทดแทนตัวใหม่ที่น่าจับตามอง ด้วยศักยภาพด้านการปลูกที่สามารถขึ้นได้ในทุกระดับความสูง ทนทานต่อดินทุกสภาพ ให้ผลผลิตดี และคุณภาพของน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้

Read more

กลีเซอรอลเหลือทิ้งจากการผลิตไบโอดีเซลสู่กรดอะมิโนจำเป็นต่อมนุษย์

ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะมิโนและผลิตภัณฑ์ที่มีสารตั้งต้นเป็นแอล-ฟีนิลอะลานีนจากกลีเซอรอลดิบที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพต่อไปได้

Read more

รับข้อเสนอการวิจัยด้าน Biofuel Production

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยปีงบประมาณ 2557 แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยการวิจัยด้าน Biomass Energy เน้นด้าน Biofuel Production 1) กระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 2) กระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส โดยการ Technological Assessement หากท่านสนใจ

Read more

การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และที่สำคัญช่วยลดมลพิษทางน้ำจากโรงงานปิโตรเคมี ติดต่อได้ที่ รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2579 6830

Read more