ไบโอชาร์เหง้ามันสำปะหลัง

ดร. กิ่งกานท์  พานิชนอก สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
สกล  ฉายศรี  สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร โทร. 089-9489892

Read more

เทคโนโลยีไบโอชาร์แก้ปัญหาโลกร้อน ดินเสื่อม และความยากจน

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง และนายบรรพต สุกสว่าง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-643-6556 E-mail: orasa.s@ku.th

Read more

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง ได้บรางวัล The Best Of Special Prize นิทรรศการวันนักประดิษฐ์ 2560 ในผลงานชื่อ “BEBC en safe LIfe system “

จากภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ ประยุกต์มาเป็นเตาเบ๊บซี สุดยอดเตาพลังงานมวลชีวภาพระดับครัวเรือน นำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ร่วงหล่น มาผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนเศษพืชแห้ง ให้กลายเป็นแก๊สหุงต้ม  ได้ถ่านชีวภาพ “ไบโอชาร์” ” ใช้ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและยังเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดโลกร้อนจากภาวะก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย    รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (Biomass to

Read more

สัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ พร้อมสาธิตการใช้เตาเบ๊บซีผลิตแก๊สและไบโอชาร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมไพลิน – เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

การสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนา โครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (Biomass to Energy and Biochar Community: BEBC) เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ด้านการจัดการชีวมวล เพื่อสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ (low carbon community) โดยนำเสนอการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

Read more

ไบโอชาร์ ถ่านชีวภาพ โดย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง

ไบโอชาร์ ถ่านชีวภาพ ช่วยกักเก็บคาร์บอนลงในดิน และปรับปรุงกายภาพของดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2561-3480

Read more

เตาเบ๊บซี : สุดยอดเตาพลังงานมวลชีวภาพ ทำ 1 ได้ถึง 4

จากภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ ประยุกต์มาเป็นเตาเบ๊บซี สุดยอดเตาพลังงานมวลชีวภาพระดับครัวเรือน นำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ร่วงหล่น มาผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนเศษพืชแห้งให้กลายเป็นแก๊สหุงต้ม ได้ถ่านชีวภาพ “ไบโอชาร์” ใช้ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและยังเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดโลกร้อนจากภาวะก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก จัดประชุมโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ Biomass to Energy and Biochar Community (BEBC) ซึ่งประชุมระหว่างคณะทำงาน กับบริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Read more