ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ Nitrofuran Detection Kit

ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 089-744-1466
E-mail: Sasimanas.u@ku.th

Read more

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ Nitrofuran Detection Kit

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ – ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ – ได้ผลตรวจใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าและส่งออก – แบ่งเบาการวิเคราะห์สารตกค้างให้กับหน่วยงานภาครัฐ – ลดความเสียหายการถูกตีกลับของสินค้าที่ปนเปื้อน – มีราถูกและใช้งานง่าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ คณะวิทยาศาสต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 089-744-1466   Email :

Read more

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ Nitrofuran Detection Kit

ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more