กระทรวงอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

Read more

กระทรวง อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม

Read more

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558

รายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือคู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ Call for Proposals สามารถสืบค้นรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th หรือที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. หนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการร่วม ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558

Read more