การผลิตไซลิทอลจากวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร

โดย รศ. ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more