สวพ.มก.ติดตามประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 

การติดตามประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย  การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคไทยด้วยการคัดเลือกจีโนม ความผันแปรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโคเนื้อที่ถูกซื้อผ่านสหกรณ์ในประเทศไทย โดย รศ. ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ โดย ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 7 สิงหาคม

Read more

รายการวิทยุเรื่อง “ไก่ดำเคยู-ภูพาน”

ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้พัฒนาไก่ดำเคยู-ภูพานให้เหมาะสมกับการผ­ลิตในเชิงพาณิชย์ จนได้เป็น “ไก่ดำเคยู-ภูพาน” เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนต่อสภาพอากาศ ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นทางเลือกใหม่แก่เกษตรกร

Read more

ไก่ดำเคยู-ภูพาน โดย อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์

ไก่ดำเคยู-ภูพาน โตเร็ว เลี้ยงง่าย ทนร้อน ทนโรค ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร.0-4272-5042

Read more