เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำกลิ่นใบเตยเสริมพรีไบโอติก

ช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 08-0578-0455

Read more

Egg for Health ไข่เพื่อสุขภาพ

รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 085-917-1017 E-mail: agryos@ku.ac.th

Read more