แจ้งเตือน การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์ฯ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 14 มีนาคม 2559 แล้วนั้น ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นรับใบอนุญาตฯ เข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

Read more

เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2558 กำหนดว่า “ผู้ใดใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. นี้ ภายใน 180

Read more