สวพ.มก. เชิญชวนชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการ เรื่ององค์กรธุรกิจเพื่อสังคมของข้าวโภชนาการสูง:วางฐานมูลค่าเพิ่มจากระบบเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ (Social Enterprise Model of Biofortified Riceberry: Stemming High Value Chain from

Read more

แสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ

แสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิงจัยของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอมอบกระเช้ากล้วยไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัยดังนี้ 1. ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล “ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556” จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

Read more

อุปกรณ์กันแดด และช่องรับแสง โดย อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะวิจัย

อุปกรณ์กันแดด และช่องรับแสง ช่วยลดความร้อนภายในอาคาร ช่วยเพิ่มแสงสว่าง สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพ ภายนอกได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 0-2942-8960-3 (ต่อ 308) ผลงานวิจัย: อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ; นางสาวณัฎรี ศรีดารานนท์ ; Professor Dr.Joseph Khedari; สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง” โดย ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ Professor Dr.Joseph Khedari นางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (สาขาปรัชญา)  

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น
ผลงานเรื่อง “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง”
โดย ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

Read more