วัสดุดูดซับโลหะหนัก จากโฟมยางธรรมชาติ และผงไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา

ฐิติวรรณ อินทะ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 06-2198-9877

Read more

ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักในน้ำอย่างง่าย

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว และคณะ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-7064-869 E-mail: cvtcns@ku.ac.th

Read more

ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักในน้ำอย่างง่าย

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว และทีมวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-9706-4869

Read more

กำจัดโลหะหนักด้วยไฮโดรเจลจากฟางข้าว

ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย อาจารย์ประจำจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล จากภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการดูดซับโลหะหนักสำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม เป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟางข้าวที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกด้วย

Read more

ไรโซแบคทีเรียที่ทนทานต่อแคดเมียมและสังกะสี

รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาผลกระทบของปริมาณแคดเมียมและสังกะสีที่ปนเปื้อนต่อประชากรจุลินทรีย์ในดินและทำการคัดแยกไรโซแบคทีเรียที่ทนทานต่อแคดเมียมและสังกะสี จากดินบริเวณที่ปลูกต้นสาบเสือ (Chromolaena odorratum)

Read more

ศักยภาพของไรโซแบคทีเรียที่คัดเลือกได้จากพื้นที่เหมืองแร่เก่า

ศักยภาพของไรโซแบคทีเรียที่คัดเลือกได้จากพื้นที่เหมืองแร่เก่า
โลหะหนักเป็นธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งหากพบในปริมาณสูง ย่อมเป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ พืช หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆจำพวกจุลินทรีย์ในดินได้ โลหะหนักเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสปนเปื้อนได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรม ที่เคยเป็นพื้นที่เหมืองเเร่เก่ามาก่อน นับเป็นพื้นที่ที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากใช้ปลูกพืชเพื่อการบริโภค ซึ่งอาจทำให้เกิดการตกค้างของโลหะหนักในผลผลิต และผลของการปนเปื้อนโลหะหนักในดินไม่เพียงส่งผลต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตต่างๆ แต่ยังมีผลต่อกระบวนการต่างๆ ของจุลินทรีย์ในดิน ทั้งนี้ในระยะยาวโลหะหนักสามารถส่งผลต่อปริมาณและโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ดิน ลดกิจกรรมและความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินด้วย

Read more

เรื่อง สถานภาพของโลหะหนักและความสัมพันธ์กับแร่ดินเหนียวภาคกลางของไทย/อัญชลี สุทธิประการ

สถานภาพของโลหะหนัก และความสัมพันธ์กับแร่ดินเหนียวของดินในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เป็นผลงานของ ศ.อัญชลี สุทธิประการ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง การศึกษาธาตุอาหารและโลหะหนักในตะกอนดินป่าชายเลน

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และปริมาณโลหะหนัก 6 ชนิด ได้แก่ ทองแดง สังกะสี แคดเมียม ตะกั่ว นิกเกิล และโครเมียม ในตะกอนดินป่าชายเลนบริเวณชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 อะตอมมิคสเปกโตรโฟโตเมตรีเป็นเทคนิคการทำปริมาณวิเคราะห์ธาตุและโลหะหนักที่ได้รับความนิยมและใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะเป็นเทคนิคที่ให้ความถูกต้องและความไวในการทดสอบสูง สามารถวัดได้ถึงแม้ธาตุที่วิเคราะห์จะมีความเข้มข้นต่ำและใช้วิเคราะห์ธาตุต่างๆ ได้มากกว่า 60 ชนิดด้วยหลักการการดูดกลืน (Absorption) หรือการคายคลื่นแสง (Emission)

Read more