การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และที่สำคัญช่วยลดมลพิษทางน้ำจากโรงงานปิโตรเคมี ติดต่อได้ที่ รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2579 6830

Read more