วัคซีนป้องกันโรคไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง

รศ. น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-900-6117 E-mail: win.s@ku.th

Read more