มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง สายพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-8368-2958

Read more

มก.กับความคืบหน้ามันสำปะหลังสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง

รศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์ อาจารย์ ดร. วันวิสา ศิริวรรรณ์
อาจารย์ ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์ ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล
และ ผศ.ดร.ภัศจี คงศีล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-2579-0588, 0-2579-6130

Read more