การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด เพิ่มมูลค่าผลผลิต

ผศ.ดร.ธนพล ไชยแสน
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-3130

Read more

การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว

ผศ.ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช และคณะผู้วิจัย
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more