ชีวภัณฑ์ราทะเล ปฏิปักษ์ชนิดใหม่ Super-Talaro

รศ.ดร. ธิดา เดชฮวบ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

Read more