เครื่องมือเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากลมร้อนของทหารในห้วงการฝึก

โรคลมร้อนมักเกิดจากการออกกำลังกายในสภาพอากาศที่มีความร้อน และอาจส่งผลให้เสียชีวิตตามมาจึงมีการคิดค้นระบบการจัดเก็บข้อมูลการฝึก และนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงรายบุคคลแบบอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อเก็บข้อมูล สภาพแวดล้อมในการฝึก อุณหภูมิและสีปัสสาวะอัตโนมัติ วัดสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย และ HR ระบบแสดงผลความเสี่ยง Cloud ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ และคณะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องมือเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากลมร้อนของทหารในห้วงการฝึก

รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ และคณะ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8380 โทร. fscimtm@ku.ac.th

Read more