ถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ CLGC#30

ถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ CLGC#30 เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตฝักสด ลักษณะเด่น คือ ทรงต้นเป็นพุ่มเตี้ย ไม่เลื้อยขึ้นค้าง ต้านทานต่อโรคราสนิม ฝักเขียวเข้มปานกลาง หวานกรอบ ฝักยาว 46 เซนติเมตร เริ่มออกดอกแรกเมื่ออายุ 32 วัน ดอกบานเฉลี่ย 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 36 วัน เก็บฝักแรกเมื่ออายุ 42 วัน ถั่วฝักยาวไร้ค้างสามารถเก็บฝักสดหลังดอกบาน 9 วัน และจะเก็บได้ ทุกๆ 3- 4 วัน สอบถามได้ที่ คุณเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3435-1399

Read more

รางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ประจำปี 2552

  จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชชนิดใหม่ เช่น ถั่วเหลืองพันธุ์ “ดอยคำ” ที่ต้านทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตสูงในสภาพที่มีการระบาดของโรคราสนิม รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้คัดเลือกนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ อาจารย์จากภาควิชารังสีประยุกต์ และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more