รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ระดับดี)

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ผลงานเรื่อง : ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อAcidovorax avenae subsp. citrulli“ คณะผู้วิจัย 1. ดร.อรประไพ คชนันทน์ 2. ดร.อรวรรณ หิมานันโต 3. รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 4. ดร.เพลินพิศ

Read more