ไลน์บอทโรคข้าว นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่

รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม และผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-9891-5267

Read more

ไลน์บอทโรคข้าว

ผศ.ดร.สุุจินต์ ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 03-435-1890

Read more

แอปพลิเคชันถ่ายภาพโรคข้าว

ห้องปฏิบัติการรู้จำรูปแบบและการประมวลผลอัจฉริยะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-1897

Read more

พัฒนาโปรแกรมประเมินการระบาดของโรคพืช

การผลิตพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพนั้น  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมายและความเสียหายที่เกิดจากโรคพืชเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตพืชเสียหายเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้ก่อความเสียหายกับพืชที่ทำการเพาะปลูก  แนวทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งได้แก่การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดในแปลงปลูกหรือพื้นที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอ  วิธีการที่ใช้ในการติดตามการเกิดโรคหรือแพร่ระบาดโรค  วิธีการหนึ่งคือการประเมินระดับความรุนแรงของโรคในแปลงปลูก  ซึ่งปัจจุบันการประเมินระดับความรุนแรงของโรคที่ปฏิบัติอยู่ใช้วิธีการประเมินด้วยสายตาโดยทำการเปรียบเทียบระดับอาการของโรคที่เห็นกับภาพระดับความรุนแรงของโรคในระยะการเจริญเติบโตต่างๆที่จัดทำขึ้น  ซึ่งการประเมินด้วยสายตานั้นมีข้อด้อยต่างๆ เช่น  ระดับอาการที่เห็นด้วยสายตานั้นจะไม่สามารถบอกค่าได้ละเอียดและแม่นยำ  ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ค่าที่อ่านได้ในแต่ละครั้งของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน เป็นต้น อุปกรณ์เก็บภาพอาการของโรค การตัดส่วนภาพด้วย darkness luminance การตัดส่วนภาพด้วย brightness luminance

Read more

สัมภาษณ์ รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. โครงการการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาฯ

https://www.youtube.com/watch?v=VzPdHTNL8k8&feature=youtu.be รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโครงการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์และโครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา สนใจติดต่อได้ที่ มือถือ 08-1014-6410 (คุณประชุม) www.facebook.com/pages/เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อควบคุมโรคพืช

Read more

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.58 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ  “ผลงานเด่น สวก.”  แก่คณะวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม รวม 10 รางวัล ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีผลงานจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 เรื่อง ได้แก่  1.โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

Read more