โรคกิ่งแห้งของทุเรียน

รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-3435-1890

Read more