ตัวช่วยในการรักษาคุณภาพแตงกวา

คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย น.ส. จุฑามาศ กลิ่นโซดา น.ส. เขมพัษ ตรีสุวรรณ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และรศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำการพัฒนาสารเคลือบผิวอาหาร ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังที่มีส่วนผสมของเกลือของกรดอินทรีย์และกรดอะซีติก มีคุณสมบัติในการลด และยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนบนอยู่บนผิวแตงกวา สามารถยืดอายุการเก็บรักษาแตงกวาให้คงความสดตามลักษณะการบริโภคที่นิยมของคนไทย

Read more