สวพ.มก. จัดสัมมนานำเสนอรายงานวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2557

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนานำเสนอรายงานวิจัย เพื่อการติดตามและเมินผล กลุ่มโครงการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

Read more

สวพ.มก. จัดสัมมนานำเสนอรายงานวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556

          วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนานำเสนอรายงานวิจัย เพื่อการติดตามและประเมินผล กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556  

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ

Read more

สัมมนานำเสนอรายงานวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผล กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดำเนินการติดตามและประเมินผล กลุ่มโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 โดยจัดสัมมนานำเสนอรายงานผลการวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more