เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

Read more

สวพ.มก.จัด “ถอดรหัส T25”

เมื่อที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สวพ.มก. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยเชิญวิทยากร ดร.ณัฐิกา เพ็งลี เป็นผู้บรรยาย จากคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมออกกำลังกาย T25 ในเบื้องต้น

Read more